Karta charakterystyki rozporządzenie reach

Pobierz

REACH to rozporządzenie Unii Europejskiej przyjęte w celu lepszej ochrony środowiska i zdrowia człowieka przed.. Karta .Karty charakterystyki - wymogi informacyjne dotyczące powiadomień do ośrodków zatruć 12 kwietnia 2019 Rejestracja Reach substancji - procedura INQUIRY 5 kwietnia 2019 Kto powinien sporządzać karty charakterystyki?. Karty charakterystyki to specjalne karty zawierające szczegółowe informacje o produkcie i stanowiące zbiór informacji o właściwościach niebezpiecznych substancji chemicznych.. Podczas transportu substancji / preparatu stanowiącego zagrożenie, ważny jest jego bezpieczny przewóz zgodnie z należytymi wytycznymi.. Prezentacja ze spotkania "Co nowego w przepisach chemicznych" (15 kwietnia 2021) Zmiana załącznika II do rozporządzenia REACH - rozporządzenie (UE) 2020/878.. ), w .KARTA CHARAKTERYSTYKI DR MANUSteril (Podstawa rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.) Data opracowania : 19.01.2002 Data aktualizacji : 15.10.2019 Rewizja 10 Strona 6 z 9 Ostra toksyczność - doustnie : LD50 >2000 mg/kg Ostra toksyczność - skóra : LD50 >2000 mg/kgWedług art. 31 Rozporządzenia REACH, kartę charakterystyki dostarcza się w następujących przypadkach: gdy substancja lub mieszanina spełnia kryteria klasyfikujące ją jako stwarzającą zagrożenie, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP),Firma Prolect organizuje szkolenia z zakresu transportu substancji chemicznych pod kątem rozporządzenia REACH oraz przygotowania kart charakterystyki produktów wprowadzanych na rynek..

Format karty charakterystyki określono w rozporządzeniu REACH.

Przedmiotem szkoleń jest też klasyfikacja CLP czyli klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin chemicznych oraz rejestracja produktów biobójczych.Karty charakterystyki, rozporządzenie REACH, CLP, doradztwo REACH, rejestracja kosmetyków, raport bezpieczeństwa kosmetyków to tematy wymagające fachowej wiedzy.. 3 kwietnia 20191 czerwca 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji WE nr.. SEKCJA 9 KARTY CHARAKTERYSTYKI: Właściwości fizyczne i chemiczne .83 3.10.. Właściwa kontrola chemikaliów.. KLUCZOWE KWESTIEKARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.. Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) GOŹDZIKOWY Z PĄKÓW OLEJEK Data wydania: 2015-07-09 Wersja: 2 Data aktualizacji: 2019-02-07 Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia H319 Działa drażniąco na oczy.SEKCJA 8 KARTY CHARAKTERYSTYKI: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej .. 72 3.9.. INDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIOSRSTWA 1.1.. SEKCJA 10 KARTY CHARAKTERYSTYKI: Stabilność i reaktywność .99 3.11Rozporządzenie REACH znacznie rozszerzyło zakres substancji, dla których dostawca substancji lub preparatu powinien dostarczyć odbiorcy tzw. kartę charakterystyki.. zm. Zaprawa szpryc ZTU-04 Sandberg Data wydania: 30.04.2020 Aktualizacja: - Strona/stron: 2/11 Wydanie 1 Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261 - Unikać wdychania pyłu..

Znajdują się tam najważniejsze dane ...Budowa karty charakterystyki.

Tego typu szkolenie jest kierowane do osób odpowiedzialnych za opis i oznakowanie .Karty charakterystyki [ARTYKUŁ PRASOWY] REACH i CLP.. Informujemy, że w dniu 26 czerwca 2020 r. zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w .Strona ECHA dotycząca karty charakterystyki.. Wymogi prawne stawiane importerom, producentom oraz innym uczestnikom łańcucha dostaw produktów chemicznych i kosmetyków podlegają nieustannym zmianom.KARTA CHARAKTERYSTYKI Na podstawie rozporządzenia nr 1907/2006/WE (REACH) z późn.. Karty charakterystyki - rozporządzenie 2020/878 zmieniające załącznik II ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Tekst mający znaczenie dla EOG):Karty charakterystyki - rozporządzenie (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia REACH..

Dokument zawierający opis niebezpiecznego produktu nosi nazwę karty charakterystyki.

Zapewnienie zgodności z Rozporządzeniem REACH czy.. REACH.. zm. Zaprawa tynkarska ZTU-02, ZTU-03 Data wydania: 30.04.2020 Aktualizacja: 07.01.2021 Strona/stron: 4/11 Wydanie 2 Sekcja 5: Postępowanie w przypadku pożaru 5.1.. Karta składa się zawsze z 16 sekcji.. Identyfikator produktu AdBlue 1.2.. Podczas spalania tworzą się tlenki i dwutlenki węgla.Karta charakterystyki Na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) Opracowano: 10.07.2018 Wersja: 7.0 Wydrukowano: 10.07.2018 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Układ i zawartość karty charakterystyki narzuca rozporządzenie REACH.. P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.1 Karta charakterystyki Podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.. WHO - World directory of poisons centres.Wymagania odnoszące się do kart charakterystyki opisane są w Tytule IV rozporządzenia REACH (Informacje w łańcuchu dostaw) natomiast wytyczne do ich sporządzania są opisane w załączniku II do rozporządzenia..

SEKCJA 12 INFORMACJE EKOLOGICZNE 12.1 ToksycznośćNowe karty charakterystyki - rozporządzenie i zgodność z REACH.

Adresaci szkolenia: dalsi użytkownicy, dystrybutorzy, wytwórcy wyrobów, wszystkie podmioty stosujące chemikalia.Karty charakterystyki są przeznaczone zarówno dla pracowników używających chemikaliów, jak i tych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.. Karta ta dzieli się na 16 sekcji, z których każda została opisana w dalszej części niniejszego przewodnika.. 5 rozporządzenia REACH, karty charakterystyki należy dostarczać w językach urzędowych państw członkowskich, na których terytoriach substancja lub mieszanina są wprowadzane do obrotu, chyba że zainteresowane państwa członkowskie postanowią inaczej.Wprowadzający substancje lub mieszaniny do obrotu, są zobowiązani opracować karty charakterystyki zgodne z załącznikiem II do rozporządzenia REACH.. Każda z sekcji zawiera stałą liczbę podsekcji.. 1 grudnia 2010 roku weszło w życie nowe rozporządzenie dotyczące kart charakterystyki (453/2010), wprowadzające nowy format, który ma być zgodny z harmonogramem - w pierwszej kolejności dla substancji (od 1 grudnia 2010r.. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane.Rozporządzenie to m.in. umożliwia wykorzystywanie kart charakterystyki opracowanych przed 1 czerwca 2015 r., zawierających podwójną klasyfikację w sekcji 2.1 (ale oznakowanie CLP w sekcji 2.2) do 31 maja 2017 r.KARTA CHARAKTERYSTYKI Na podstawie rozporządzenia nr 1907/2006/WE (REACH) z późn.. Wyjątek stanowi sekcja 3., w której należy uwzględnić jedynie odpowiednio podsekcję 3.1 albo 3.2.Wymagania dotyczące kart charakterystyki zawarte są w Tytule IV rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów, utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę Rady 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr .KARTA CHARAKTERYSTYKI Na podstawie Rozp.. zmieniające Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) Sekcja 1.Zgodnie z art. 31 ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt