Klasyfikacja podatków prezentacja

Pobierz

Rozdział drugi przedstawia regulacje dotyczące harmonizacji podatków , wynikające wprost z Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz wszelkie działania w celu ich stosowania.. W tym miejscu dowiesz się, czym jest podatek, system podatkowy oraz jaką funkcję pełnią podatki.Podatek - obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego.. Większość spośród nich to podatki bezpośrednie, takie jak: podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości,Do najczęściej stosowanych w nauce o podatkach należą następujące klasyfikacje:-według kryterium przedmiotu opodatkowania - na podatki przychodowe, dochodowe, majątkowe i od wydatków,-według kryterium stosunku przedmiotu opodatkowania do źródła podatku - na podatki bezpośrednie i pośrednie,-według kryterium podziału dochodów podatkowych pomiędzy państwo a samorząd - na podatki państwowe i samorządowe.Klasyfikacja określona w tym załączniku dotyczy przychodów, o których mowa w art. 3 ust.. 2.Kryterium: wymiar i pobór podatków, przerzucalnoś świadczenia podatkowego .Opracowane przez "Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni" spółka partnerska, ul. Zelwerowicza 41 lok..

Klasyfikacja podatków ze względu na różne kryteria.

Klasyfikacja leasingu następuje na dzień zawarcia umowy leasingu lub na dzień zobowiązania się stron do przestrzegania postanowień umowy leasingowej - w zależności od tego, która z dat jest wcześniejsza.. Klasyfikacja podatków wg kryterium przedmiotowego a) dochodowe b) majątkowe c) konsumpcyjne d) bezpośrednie e) pośrednie 3.. Charakterystyka niektórych podatków: •Konstrukcja podatku VAT - ćwiczeniaklasyfikacja podatków w polskim systemie podatkowym, o której należy wspomnieć jest także podział ze względu na wysokość stawki podatkowej.. Argumenty na rzecz radykalnego obniżenia podatków przestawiliśmy już w filmie "Podatki i budżet państwa".. W myśl artykułu 7091 kodeksu cywilnego transakcja leasingu występuje wówczas, gdy "finansujący zobowiązuje się, w zakresie swojej działalności, nabyć rzecz od określonego zbywcy na warunkach określonych w umowie i oddać ją korzystającemu do użytkowania albo używania i pobierania pożytków przez oznaczony czas, a korzystający .Prace magisterskie na temat Klasyfikacja Podatków I Ich Charakterystyka Wyszukaj tematy o Klasyfikacja Podatków I Ich Charakterystyka.. Jest to zbiór przepisów prawnych i instytucji finansowych, które ustanawiają podatki oraz określają i zajmują się ich poborem..

Podatek akcyzowy, stawka akcyzowa 6.Klasyfikacja podatków - kryterium przedmiotowe cd.

podstawowe źródło dochodów budżetowych VAT, podatek akcyzowy (część), od czynnościKlasyfikacja podatku w polskim systemie podatkowym Podatki są klasyfikowane według różnych kryteriów, co w powiązaniu z rozwojem systemów podatkowych doprowadziło do wykształcenia się rozle-głej i rozbudowanej systematyki podatków.. Mowa tutaj o takich rodzajach podatków jak kwotowy, proporcjonalny, procentowy, progresywny, degresywny oraz regresywny.. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa, ad-ministracji, ekonomii i zarządzania, jako podręcznik do przedmiotu "Prawo podatkowe".Podatek jest powszechnym, nieodpłatnym, przymusowym, pieniężnym oraz bezzwrotnym świadczeniem o charakterze ogólnym, które jest nakładane jednostronnie przez związek publicznoprawny.Związkami publicznoprawnymi o których mowa w definicji są przede wszystkim państwo oraz jednostki samorządu terytorialnego.. Świętokrzyska 12.. W tym miejscu znajdziesz informacje, jak działa system podatkowy, jakie są rodzaje podatków oraz jakie są prawa i obowiązki podatnika.. Określanie podstawowych pojęć takich jak: podatek, funkcje podatków oraz jaki powinien być system podatkowy.. Współcześnie pieniądze z podatków trafiają do skarbu państwa, województwa, powiatu albo gminy, które dzięki .Schemat klasyfikacji DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA 01.7 01.70 01.70.Z Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową 02 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA 02.1 02.10 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych 02.2 02.20 02.20.Z Pozyskiwanie drewnaJak zapewne każdy czytelnik i widz tego bloga zdążył się zorientować, jestem zwolennikiem tego, by podatki były jak najniższe jak to tylko możliwe..

Wprowadzenie - pogadanka na temat historii podatków, konieczności ich płacenia.

2, 90-147 Łódź, tel.. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r.1.. Funkcje podatków: fiskalna - podatki są podstawowym dochodem budżetu państwa,; redystrybucyjna - państwo poprzez politykę podatkową zmniejsza nierówności społeczne; osoby zamożniejsze płacą wyższe podatki, osoby mniej zamożne - podatki niższe oraz korzystają z transferów finansowanych z podatków,; stymulacyjna - państwo poprzez politykę podatkową wspiera i .POJĘCIE i KLASYFIKACJA PODATKÓW ZASADNICZY PODZIAŁ PODATKÓW ze względu na PODZIAŁ DOCHODÓW PODATKOWYCH POMIĘDZY PAŃSTWO A SAMORZĄD ZASADNICZY PODZIAŁ PODATKÓW ze względu na ŹRÓDŁO OPODATKOWANIA PODATEK LOKALNE CENTRALNE WSPÓLNE stanowią dochód budżetu państwa zasilają lokalne.podatki bezpośrednie (osobiste) od osób fizycznych (PIT) od osób prawnych (CIT) od spadków i darowizn Podatki dochodowe podatki przychodowe podatki dochodowe podatki majątkowe podatki konsumpcyjne.. Konstrukcja podatku: a) podmiot opodatkowania b) przedmiot opodatkowania c) podstawa opodatkowania d) stawka podatkowa e) zwolnienia i ulgi podatkowe f) zwyżki podatkowe 2.. Kryterium przerzucalności - polega ono na przesunięciu przez podatnika ciężaru podatkowego na inny podmiot, przede wszyst-kim poprzez wkalkulowanie go w cenę sprzedawanego towaru lub usługi..

W rozdziale tym omówione zostaną negatywne i pozytywne skutkiabc podatków.

Podatek od osób fizycznych 4.. Przy klasyfikacji instrumentów finansowych do jednej z czterech przedstawionych powyżej grup najważniejszym kryterium jest cel ich nabycia, a także możliwość i prawdopodobieństwo realizacji tego celu przez jednostkę.. Jednak nie to jest tematem dzisiejszego artykułu.. Wyróżniamy podział podatków ze względu na kryterium przedmiotowe, podmiotowe oraz stosunku przedmiotuKLASYFIKACJA PODATKÓW: 1.Kryterium: przedmiot opodatkowania przychodowe - od całości wpływów z prowadzonej działalności, dochodowe - od nadwyżki przychodów nad kosztami ich uzyskania (PIT, CIT), majątkowe - od posiadania majątku w całości lub jego składników (podatek od nieruchomości, podatek od spadków i darownizn), konsumpcyjne - od wydatków w formie "podatkowej" części ceny (VAT, akcyza).. Istotna jest nie tylko wysokość podatków, ale też sposóbPrawo podatkowe - ogół przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz obowiązki podatników, płatników i inkasentów poszczególnych podatków.Prawo podatkowe stanowi także o obowiązujących procedurach, które winny być przestrzegane przez organy podatkowe oraz strony w trakcie postępowania podatkowego i wykonywania innych .zacji podatków w Unii Europejskiej oraz dostosowanie polskich rozwiązań podatkowych do wymagań europejskich.. Informacje podstawowe Aktualnie w Polsce obowiązuje 13 rodzajów podatków.klasyfikacji poszczególnych rodzajów podatków [Wójtowicz, 2000, 190-191].. Prowadzi do wyodrębnienia w systemach podatkowych po-Aktualnie w Polsce wyróżniamy kilkanaście rodzajów podatków.. Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory treści.. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań publicznych.. Informacje podstawowe o podatkach.. podatki od dochodów, podatki dochodowe płacone są od zysku wypracowanego przez podmioty, podatki dochodowe są narzędziem realizacji zasady powszechności opodatkowania, podatki dochodowe są bardziej korzystne dla podatnika niż dla władz publicznych,System podatkowy to zespół podatków, które funkcjonują równocześnie w obrębie danego państwa i tworzą całość zarówno w sensie prawnym jak i ekonomicznym.. Podatki w Polsce.. 00-916 Warszawa.. stopka Ministerstwo Finansów.. Powstanie pierwszych form organizacyjnych państwa powiązane było z koniecznością finansowania systemu władzy, porządku prawnego, a także bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego.PODATKI 1.. Klasyfikacja do odpowiedniej grupy wiąże się z określonymi w rozp.Leasing w rachunkowości i podatkach.. Nieodpłatny charakter podatków oznacza brak świadczeń ze strony związku .Departament Poboru Podatków: 1.1: 17.07.2019 09:47 Małgorzata Rojek Departament Poboru Podatków: 1.0: 18.02.2019 12:18 Michał Modzelewski Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP.. Zobacz 13,514 pozycji.. Chociaż na pierwszy rzut oka wydaje się to skomplikowane i osoba .1.1 Geneza, istota podatku i jego ekonomiczne znaczenie Historia powstania podatków sięga okresów początkowych kształtowania się życia społecznego na ziemi.. Cyceron (106 p.n.e.-43 p.n.e.) Rozwijając tę myśl, można powiedzieć, że umiejętne kreowanie, zarządzanie sys-temem podatkowym, odpowiednia przemyślana regulacja prawa podatkowego, może stać się motorem napędowym państwa.Klasyfikacja instrumentów finansowych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt