Rozprawka problemowa kryteria oceny

Pobierz

Ujednolicone, stałe formy wypowiedzi sprawdzane na obu poziomach egzaminu w kolejnych latach oraz stałe, uniwersalne kryteria oceniania dla poszczególnych form wypowiedziWypowiedź w formie rozprawki wymaga uporządkowania zgromadzonych argumentów, narzucającego kolejność poszczególnych akapitów.. 4 maja o godzinie 9.00 maturzyści przystąpili do rozwiązywania arkuszy CKE na poziomie podstawowym.. Wspierane przez Stwórz własną unikalną stronę internetową przy użyciu konfigurowalnych szablonów.KRYTERIA OCENY ROZPRAWKI.. I czy to w ogóle możliwe?. Sformułowanie stanowiska (np. w postaci tezy lub hipotezy).. Rozprawka, zwana również esejem (essay), jest formą pisemną w języku angielskim, z którą możemy spotkać się zarówno na maturze, jak i dalszych etapach kształcenia lingwistycznego, tj. studiach, oraz przy zdobywaniu certyfikatów językowych.Rozprawka ma być poświęcona tekstowi epickiemu lub dramatycznemu.. Zdający powinien zrozumieć problem postawiony w poleceniu i sformułować stanowisko będące rozwiązaniem problemu.. Tworzenie nowej skali oceny rozprawki Zespół ekspertów IBE w 2009 roku opraco-wał wzorowany na SAT projekt holistycznej skali oceny rozprawki, w którym wyszcze-gólniono pięć hierarchicznie ujętych pozio-mów oceny wypracowania.. Wyraźne sformułowanie tezy; Trafny dobór argumentów i zachowana hierarchia ..

Ale jak postawić tezę rozprawki, która olśni egzaminatorów i zagwarantuje nam wysokie wyniki oceny?

Zdający powinien zrozumieć problem postawiony w poleceniu i sformułować stanowisko będące rozwiązaniem problemu.. Rozprawka problemowa — wypracowanie maturalne (mój autorski program) wypowiedź argumentacyjna — wypracowanie maturalneW nowej formule egzaminu maturalnego z języka polskiego od 2015 r. abiturient otrzymuje między innymi zadanie napisania rozprawki problemowej.. Wypowiedź pisemna musi zmieścić się w przedziale 200-250 słów.. Problem wolności człowieka staje się w związku z tym naczelnym tematem rozważań filozofii i literatury.. Temat rozprawki wymaga też, aby zdający odwołał się do innego tekstu (lub innych tekstów).Rozprawka maturalna z założenia ma być tekstem argumentacyjnym.. Wstęp a.. W tym wypadku zdający powinien wskazać całościowy sens utworu, a także przedstawić trafne, pogłębione, powiązane z tekstem argumenty za właściwym jego odczytaniem.Ocena pod względem kryterium zgodności z poleceniem (elementy treści i formy) jest powią- zana z tematem, pozostałe kryteria (spójność i logika wypowiedzi, zakres środków językowych, poprawność językowa) są identyczne, niezależnie od tematu wybranego przez zdającego.argumentacyjnym (np. rozprawka) Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, egzaminator będzie rozważał m.in., czy: narracja w opowiadaniu jest konsekwentnie prowadzona wydarzenia są logicznie ułożone fabuła jest urozmaicona, np. czy zawiera elementy typowe dla opowiadania, takie jak zwroty akcji, dialog, puentaW pracy z każdym zespołem przychodzi taki moment, gdy włączamy kryteria egzaminacyjne do oceny prac pisemnych..

Realizacja tematu wypowiedzi- 0-2p.kryteria_oceny_rozprawka.pdf: File Size: 200 kb: File Type: pdf: Pobierz plik.

Warto przypomnieć podstawowe zasady realizacji tego zadania, czyli porady dla zdających egzamin.. Powołanie się na znane autorytety.. Sformułowanie stanowiska (np. w postaci tezy lub hipotezy).. Każdy temat zawiera dwa elementy, które należy omówić w pracy.. Pochodzą one z informatora maturalnego wydanego i opublikowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.Matura 2018: Język polski.. ZasadniczymiSchemat planu rozprawki Temat rozprawki 1.. Najczęściej porządkuje się treść, stosując następujące kryteria: - chronologiczne, - problemowe, - polegające na stopniowaniu np. nasilenia, znaczenia czy powszechności opisywanego zjawiska.oceny różnią się ponad dopuszczalną normę, w roli arbitra występuje trzeci oceniający.. Moja Potwornie Fajna Klasa już za dwa lata podejdzie do swojego pierwszego poważnego egzaminu.Kryteria oceny rozprawki Zasady przyznawania punktów Liczba punktów Poprawność rzeczowa Oceniając pracę pod względem poprawności rzeczowej, bierze się pod uwagę liczbę błędów rzeczowych.. Stanowisko jest oceniane ze względu na to, czy jest udaną próbą rozwiązania problemu.KRYTERIA OCENY ZADANIA ROZSZERZONEJ ODPOWIEDZI - rozprawka Dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się Kryteria oceny Punktacja I TEMAT (0-7 pkt) 1.. Stanowisko jest oceniane ze względu na to, czy jest udaną próbą rozwiązania problemu.Ale to nie wszystko - aby rozprawka była wysoko oceniona przez egzaminatora, powinna przykuwać uwagę, być czytelnie sformułowana..

- 4 pkt - brak błędów rzeczowych - 2 pkt - nie więcej niż 1 błąd rzeczowy - 0 pkt - błędy rzeczoweRozprawka problemowa: Temat: Czy idealista może naprawić świat?

Wprowadzenie do tematu, np. Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanego fragmentu "Lalki" Bolesława Prusa, znajomości całości lektury oraz do innego tekstu kultury.. Na maturze od 2015 r. wypowiedzi argumentacyjne na egzaminie będą oceniane według poniższych kryteriów.. Jednak kompozycja pracy, która rozpoczyna się od postawienia tezy, mimo iż poprawna z formalnego punktu widzenia - wydaje się bardzo "toporna .Kryteria oceny rozprawki (punktacja) A Sformułowanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu B Uzasadnienie stanowiska C Poprawność rzeczowa D Zamysł kompozycyjny 6/3/0 18/12/8/4/ 4/2/0 6/3/0 E Spójność lokalna F Styl tekstu G Poprawność językowa H Poprawność zapisu 2/1/0 4/2/0 6/3/0 4/2/03.Ocenie w danym roku szkolnym zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym podlegają umiejętności i wiadomości ucznia zaprezentowane poprzez następujące formy oceniania: rozprawka problemowa -waga x 3 rozprawka interpretacyjna- waga x 3 szkic interpretacyjny- waga x 4 wypowiedź argumentacyjna- waga x 3Dlaczego dostaje złe oceny z wypracowań?. Zachowanie właściwych proporcji między poszczególnymi częściami pracy.Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia .. ocena uczniów umożliwia ustalenie stopnia opanowania ich wiedzy oraz wykrywa ewentualne braki..

To bardzo ważne, by dobrze się skupić i ...rozprawka lub artykuł publicystyczny) z elementami np. opisu, relacjonowania, sprawozdania, recenzji, pogłębionej argumentacji.

Zdający powinien w wypracowaniu odwołać się do załączonego fragmentu tekstu (lub jego całości, jeżeli podany fragment pochodzi z lektury oznaczonej w podstawie gwiazdką).. Objaśnienia dotyczące kryteriów oceny rozprawki A. Rozwinięcie obejmuje: a) opinię odnoszącą się do tezy przedstawionej w temacie,KRYTERIA OCENY WYPRACOWANIA O CHARAKTERZE ARGUMENTACYJNYM (ROZPRAWKA, PRZEMÓWIENIE ITP.) Za napisanie wypracowania można otrzymać maksymalnie 20 punktów.. Tekst jest co najmniej w połowie zgodny z tematem.. Teza interpretacyjna: Bohaterowie-idealiści najczęściej ponoszą porażkę.W trakcie spotkania poświęcimy uwagę następującym zagadnieniom: Rozprawka problemowa a rozprawka interpretacyjna - jak właściwie postawić tezę; jak skomponować rozprawkę; jak poprawnie pisać argumenty; jak unikać streszczania utworów; co oznaczają poszczególne kryteria oceny i co robić, aby zdać, a czego nie robić, by się nie zdziwić wynikiem;Kryteria oceny wypowiedzi argumentacyjnej.. Zajmujemy stanowisko, po czym szukamy w załączonych fragmentach i znanych nam tekstach kultury argumentów na jego poparcie.. Byłoby też bardzo dobrze, gdyby była intrygująca.. Jakie kryteria są brane pod uwagę przy ocenianiu wypowiedzi pisemnej?wybranej przez zdającego, np. rozprawki lub szkicu), wymagającej odniesienia się do tekstu historycznoliterackiego albo teoretycznoliterackiego, albo krytycznoliterackiego.. W tej kwestii pojawiają się dwa zasadnicze stanowiska.Created Date: 5/6/2008 9:46:12 PMOznacza to, że najważniejszymi kryteriami oceny interpretacji utworu poetyckiego jest - podobnie jak w rozprawce problemowej - formułowanie stanowiska i argumentowanie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt