Charakterystyka wychowawcza klasy 4

Pobierz

andrzejkowe memory Łączenie w pary.. wg Mwszedyrowny.. Składamy sobie życzenia Ruletka.. Dzieje się tutaj bardzo wiele śmiesznych, dziwnych, czasem nawet i tragicznych sytuacji.. Klasa niekiedy rozbrykana ale na lekcjach pracowita i zdyscyplinowana.. Klasa 4 godzina wychowawcza.. Uczniowie są mili, zabawni, weseli i koleżeńscy, chętnie sobie pomagają.. Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze.. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.1 Tematyka godzin wychowawczych dla klasy IV Tematyka godzin wychowawczych może ulec zmianie w oparciu o bieżące potrzeby, problemy klasy.. Uzasadnienie ocen niedostatecznych.. Wydaje się On nie mieć żadnych hamulców moralnych i nie znać podstawowych zasad współżycia społecznego.- dzieci bardzo lubią wykonywać prace indywidualne.. Ze względu na trudności adaptacyjne jedno dziecko zrezygnowało z uczęszczania do przedszkola.. Autor: Jolanta Oskwarek 21 Sty 2010, 16:09 Pani Agnieszka Piontek-Prusinowska przekazała nam do opublikowania przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 szkoły podstawowej.Ogólna charakterystyka osiągnięć edukacyjnych uczniów: .. stopień i sposób realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki oraz planu pracy wychowawczej klasy; realizacja zadań wynikających z planu pracy szkoły (wychowanie patriotyczne, zdrowotne, ekologiczne..

Klasa 4 godzina wychowawcza.

często opuszczał pojedyncze lekcje, ma 16 nieusprawiedliwionych godzin i 6 spóźnień w ocenianym semestrze.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.Uczeń dba o dobre imię klasy i szkoły - chętnie ją reprezentuje, wykorzystując swoje talenty i uzdolnienia, w konkursach, zawodach sportowych, akademiach.. Uczeń zna i stosuje zasady dobrego wychowania, odznacza się wysoką kulturą osobistą, jest koleżeński i tolerancyjny, dostrzega potrzeby innych.W roku szkolnym 2003/2004 zostałam wychowawczynią klasy IV.. uwaga, wykonywanie poleceń).. Uczniowie uzyskali bardzo dobry wynik ze sprawdzianu w klasie VI ( śr. 27, 8 punktu ), co uplasowało ich na siódmym stopniu staninowej skali dziewięciopunktowej, a to odpowiada poziomowi wysokiemu .Klasa 1 godzwychPP / Klasa 2 godzwychPP / Klasa 3 godzwychPP / Klasa 4 godzwychPP / Klasa 7 godzwychSP / Klasa 8 godzwychSP / Zajęcia z wychowawcą PP Szkoła podstawowa, klasy: VII-VIII Szkoła ponadpodstawowa, klasy: I-IV Godzina wychowawcza Autor: Ewa Chłód Tytuł: Ja lalka Co uzyskasz po lekcji: Poznasz historię lalki Zapoznasz się z .Analiza pracy klasy ( mocne i słabe strony, sukcesy) Klasa III "b" liczy 16 uczniów 8-dziewczynek i 8 chłopców..

całej klasy.

stopień i sposób realizacji programu wychowawczego, programu .Wniosek : klasa nie zgadza się aby kilkoro uczniów rzutowało na opinię .. Klasa IIb liczy 21 uczniów w tym 11 dziewczynek i 10 chłopców.. zawody Połącz w pary.. Wycieczka piesza do Witowa (izba regionalna).. Uczniowie klasy 3f maja duże poczucie humoru, co często kończy się punktami minusowymi.4 III CELE PROGRAMU Cele główne programu: zapewnienie możliwości najpełniejszego komunikowania się z otoczeniem w sposób werbalny i pozawerbalny, kompleksowy rozwój zmysłów w celu jak najpełniejszego zrozumienia znaczenia słów i sensu otaczającego świata.. Wybór samorządu klasowego.. Cele szczegółowe: tworzenie niezbędnych warunków do zapewnienia uczennicy komfortu psychicznego, rozwijanie poczucia .Problemy wychowawcze klasy.. Klasa III liczy 10 uczniów.. Klasa liczyła 26 uczniów z czego większość stanowiły dziewczynki /16/.. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski "Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .Pracując w klasie piątej integracyjnej kładzie się większy nacisk na rozwój dziecka niż na realizację programu nauczania..

Bezpieczna droga do i ze szkoły.Klasa 4 wychowawcza.

Ø Wie, w jaki sposób odwoływać się, gdy naruszane są jego prawa.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. 5 października 2020 14:04 Powtórki.. Metody nauczania wzbogacamy o nowe, kształcące w dziecku, zdolności kojarzenia, wnioskowania i samodzielności.Charakterystyka klasy VI"a" Uczniowie klasy VI"a" tworzą zgrany zespół składający się z sześciu dziewczynek i jedenastu chłopców.. - wszystkie dzieci znają znak graficzny cyfr; - większość dzieci czyta proste wyrazy; - u większości dzieci skupienie uwagi na zajęciach, aktywny udział podczas zajęć; - udział w festiwalu piosenki dziecięcej i zdobycie nagród; - zaangażowanie dzieci w przygotowaniach do uroczystości przedszkolnych; - chętnie słuchają bajek z elementami bajko terapii; - dobra współpraca z rodzicami; - dobry kontakt dzieci z .Charakterystyka klasy (ogólna informacja, występujące problemy wychowawcze, działania podjęte w celu ich wyeliminowania, współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami, formy pomocy materialnej przyznawanej uczniom, zaangażowanie uczniów w życie szkoły - proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz rodzaj działalności, którą się .Klasa IIb.. Klasa 4 lekcja wych.. Informacji o uczniach, ich sytuacji rodzinnej, problemach i osiągnięciach zasięgnęłam u wychowawczyni, która prowadziła ich w klasie I-III.Ponadto, w 4 kategoriach uzyskał On po 0 punktów- "Stosunek do nauki i frekwencja", "Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią", "Dbałość o piękno mowy ojczystej i wygląd zewnętrzny", "Wywiązywanie się z obowiązków ucznia"..

Lubimy się uczyć, aktywnie uczestniczymy w życiu klasy i szkoły.

Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0.. We wrześniu grupa liczyła 25 dzieci.. Nie możemy nauczać na jednym poziomie dzieci o różnych możliwościach poznawczych i rozwojowych.. Człowiek żyje w okre ślonym środowisku społecznym, jest od niego uzale żniony, a równocze śnie je kształtuje.. Tworzymy zgraną, zaradną rodzinę klasową.. zachowania negatywne klasy II d. Przygotowaliśmy wspólnie z kolegami z klasy IIa uroczysty apel o charakterze patriotycznym z okazji Narodowego Święta Niepodległości.Wychowawca powinien również prowadzić pewnego rodzaju notatnik, w którym powinien na bieżąco umieszczać informację dotyczące następujących zagadnień: stan i warunki życia klasy, wytyczne i zamierzenia wychowawcze, nauka szkolna, kierunki zorganizowanej działalności klasy, koordynacja pracy wychowawczej, sytuacja wychowawcza w klasie.OPIS I ANALIZA PRZYPADKU WYCHOWAWCZEGO Metody poznawania uczniów i zespołu klasowego - diagnoza potrzeb i problemów klasy IDENTYFIKACJA PROBLEMU Niezbędnym warunkiem skutecznego oddziaływania wychowawczego w zespole klasowym jest jak najlepsze poznanie wychowanków, zrozumienie ich potrzeb i problemów, wzajemnych relacji z rówieśnikami.SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNO OPIEKUŃCZEJ za rok szkolny 2014/2015 GRUPA 3,4 LATKI.. Zapoznanie ze Statutem szkoły, Nauczyciel odpowiada na pytania uczniówSprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.. Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. wg Patrycja244.. Ø Wie, jakie skutki wynikają z nieprzestrzegania obowiązków ucznia.. Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.. Uczeń - nauczyciel mówi o swoich odczuciach.Charakterystyka środowiska wychowawczego i jego wpływ na kształtowanie si ę osobowo ści dziecka.. Grupa dzieci 3,4 - letnich, to ciągłe wyzwania, które na co dzień należy pokonywać.Metody i formy nauczania - podział i charakterystyka .. wychowawczej, jak również od organizacji środków, którymi zamierza się posłużyć nauczyciel w czasie danej lekcji lub ich większego zbioru tzn. jednostki metodycznej.. Podstawowa jednostka .Charakterystyka klasy ( trudności dydaktyczne i wychowawcze): Problemy dydaktyczne: Głównym problemem dydaktycznym w klasie szóstej u niektórych uczniów było : nie wykorzystanie swoich możliwości intelektualnych, brak samodyscypliny, systematycznego utrwalania zdobytych wiadomości i umiejętności na lekcjach , trywialnie mówiąc nie .sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuŃczej w i pÓŁroczu w grupie v - "krasnoludki".. Składnikami środowiska społecznego s ą ludzie, którzy wzajemnie na siebie wpływaj ą.Oskwarek - Portal dla Nauczycieli.. Prawa i obowiązki ucznia.. Losowanie Mikołajkowe Otwórz pudełko.. W klasie są uczniowie posiadające orzeczenia z Poradni Psychologiczno .Charakterystyka wychowawcza klasy 5.. Kontrakt klasowy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt