Karta charakterystyki olej napędowy

Pobierz

Jest przeznaczona przede wszystkim dla użytkowników prowadzących działalność zawodową w celu umożliwienia im podjęcia w miejscu pracy środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia człowieka i środowiska.Środki smarowe LOTOS Oil dla rolnictwa są od blisko 30 lat praktycznie testowane przez producentów rolnych w kraju i za granicą.. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I .Nasze benzyny bezołowiowe oraz oleje napędowe odpowiadają w pełni wymaganiom europejskich norm, często je przewyższając.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.. Symptomy/urazy w przypadku połknięcia : spodziewana niewielka liczba lub brak objawówKARTA CHARAKTERYSTYKI Olej napędowy str. 1/17 [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 2015/830] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Olej napędowy Nazwa substancji: Olej nap dowyŚ paliwa do silników DieslaKARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006 TOTAL DIESEL Olej napędowy Strona: 6/17 Wersja: 3 z dnia: 2011-09-29 Data opracowania wersji polskiej: 2012-01-02 Nr karty: 56037 nadają się do akcji ratunkowej.. (UE) REACH SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Ekodiesel Ultra B UFI: CS00-H01G-F00Q-S4XV Ekodiesel Ultra D,F UFI: PV00-00QV-S006-FGHX Olej napędowy arktyczny klasy 2 UFI: SH00-Y0Y9-J007-S46P EFECTA DIESEL B UFI: C800-F0W3-M00R-T3FGKARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 830/2015 Data sporządzenia: 06.06.2016 Aktualizacja: 01.10.2018 OLEJ NAPĘDOWY GRZEWCZY EKOTERM Wersja: 2.2 CLP Strona 2 z 12 H315 Działa drażniąco na skórę..

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent/Dostawca : Shell Polska Sp.

OLEJ NAPĘDOWY Karta charakterystyki Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 2015/830 14/06/2018 PL (polski) 4/11 Symptomy/urazy w przypadku kontaktu z oczami : Nieznaczne podrażnienie oczu.. H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.. Agnieszka Maculewicz - Jung.. Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.. Europa :+44 (0) 1235 239 670Olej napędowy Eurodiesel Export Dane identyfikacyjne substancji decydującej o klasyfikacji mieszaniny: Nazwa z wykazu: Olej napędowy nr 2 - paliwa do silników Diesla; Olej gazowy - niespecyfikowany Nr indeksowy: 649-227-00-2 Nr CAS: 68476-34-6 Nr WE: 270-676-1 Nr rejestracji: 01--0006Karta Charakterystyki stanowi zbiór informacji o niebezpiecznych właściwościach substancji lub mieszaniny oraz zasadach i zaleceniach ich bezpiecznego stosowania.. (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. AKTUALIZACJA 1.. OLEJ NAPĘDOW Y Ekodiesel Ultra B,D,F, Olej nap ędowy arktyczny klasy 2, EFECTA DIESEL B,D,F, VERVA ON B,D,F Data sporz ądzenia: 16.12.2005 Aktualizacja: 11.01.2018 Wersja: 1 Strona 1 z 11 KARTA CHARAKTERYSTYKI wg rozp.Karta Charakterystyki zgodna z załącznikiem II do Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) z późniejszymi zmianami GL/4/07 Data wydania: 25.05.2007 Aktualizacja: 22.12.2020 Wyd..

z o.o. w ciągu 24 godzin od zamówienia.KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU OLEJ OPAŁOWY LEKKI Karta charakterystyki wg rozp.

Skład chemiczny naszych produktów dobierany jest na podstawie zaawansowanych badań technologicznych i długotrwałych testów.. 3; R40 Xn; R20, R65 Xi; R38 N; R51/53 Zagrożenia ludzkiego zdrowia Ograniczone dowody działania rakotwórczego.. Zawiera: Olej nap ędowy; paliwa do silników Diesla 1.2.OLEJ NAPĘDOWY Karta charakterystyki Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 2015/830 Data wydania: 30/09/1999 Wersja: 18.0 Data weryfikacji: 14/06/2018 14/06/2018 PL (polski) 1/11 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1.Nazwa handlowa: OLEJ NAPĘDOWY DO CELÓW ŻEGLUGOWYCH Nazwa chemiczna: Olej napędowy; paliwa do silników Diesla; olej gazowy - niespecyfikowany Numer indeksowy: 649-224-00-6 Numer rejestracji właściwej: 01--0151 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzaneKARTA CHARAKTERYSTYKI Lepkość lub Typ :EN 590 Zastosowania materiału:Samochodowy olej napędowy Wytwórca / Dystrybutor:Kuwait Petroleum (Belgium) N.V.. Są doskonałe do stosowania w ciągnikach i maszynach rolniczych różnego typu, ponieważ: spełniają wymagania rozpoznawalnych międzynarodowo specyfikacji jakościowych takich jak API oraz wymagania uznanych producentów maszyn, gdyż są wykonane wg najnowszych technologii.OLEJ NAP ĘDOWY GRZEWCZY EKOTERM PLUS Data sporz ądzenia: 15.09.1999 / Data aktualizacji: 1.07.2008 Strona 1 z 9 KARTA CHARAKTERYSTYKI wg rozp..

Olej napędowy grzewczy Ekoterm jest produktem powszechnie dostępnym dzięki sieci baz magazynowych oraz możliwości dostawy przez ORLEN Paliwa Sp.

z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920r.. H351 Podejrzewa się, że powoduje raka.MZ z dnia 3 lipca 2002r.. Gogle i/lub osłona na twarz, jeśli zachodzi możliwośćKARTA CHARAKTERYSTYKI wg rozp.. Paliwa lotnicze.. 140, poz.1171) Data aktualizacji 10.09.2004 Strona 5 z 9 Gęstość w temperaturze 15oC : max.. : Olej hydrauliczny.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.. MZ z dnia 3 lipca 2002r.. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: OLEJ BAZOWY N-80; OLEJ BAZOWY 80Olej napędowy Eurodiesel Export UFI: WP80-20DQ-600V-NVHG 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: 1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: stosuje się do napędu silników z zapłonem samoczynnym (silników diesla).. Antystatyczne, nie śliskie obuwie lub buty.. 2015/830)analiza , jego tematy (karta charakterystyki olej napędowy, karta charakterystyki olej napędowy, olej napędowy grzewczy ekoterm plus) i głównych konkurentów (orlen.pl, e-petrol.pl, orlenpaliwa.com.pl)W przypadku obsługi dużych ilości AdBlue należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu AdBlue..

Identyfikator produktuOlej napędowy grzewczy Ekoterm to nie tylko nowoczesne, ale jednocześnie niezwykle ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie grzewcze.

7a PL-02-366 WarszawaK ARTA CHARAKTERYSTYKI Olej smarowy (888100002441) Olej smarowy (888100002441) [30.09.2016] Strona 1/9 Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu REACH (zm. rozp.. Hełm roboczy.. nr 12 ===== Nazwa produktu: Olej napędowy I Z-40 Strona 1 z 11 Sekcja 1.KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010 Data sporządzenia: 09.03.2009 Aktualizacja: 01.01.2015 OLEJ BAZOWY N-80, OLEJ BAZOWY 80 Wersja: 4.0CLP Strona 1 z 9 SEKCJA 1.. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 2.. +32 3 241 33 00, Fax +32 3 241 35 31 SDS , preferowany kontakt wyłącznie w języku angielskim.. Działa drażniąco na skórę.KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010 Data sporządzenia: 01.03.2006 Aktualizacja: 01.01.2015 OLEJ NAPĘDOWY GRZEWCZY EKOTERM PLUS Wersja: 3.0CLP Strona 1 z 10 SEKCJA 1.. 860 kg/m3 Prężność par w temperaturze 50oC : ok. 2 kPa Gęstość par względem powietrza : ok. 68 kart charakterystyk.Olej napędowy grzewczy jako paliwo do kotłów c.o. kotłów parowych, pieców przemysłowych i technologicznych.. 1.2.2 Zastosowania odradzane: brak.Download "ŚRODEK WZBOGACAJĄCY OLEJ NAPĘDOWY 1.. Najwyższą jakość produktów potwierdzają aprobaty producentów: Mercedes-Benz, Volkswagen, Volvo, BMW, Siemens.analiza , jego tematy (olej opałowy karta charakterystyki, karta charakterystyki olej napędowy, lotos olej opałowy) i głównych konkurentów (rafineria-trzebinia.pl, orlenpetrotank.pl, lotosasfalt.pl) Zastosowania odradzane : Produktu tego nie wolno używać do zastosowań innych niż zalecane w rozdziale 1 bez wcześniejszego zasięgnięcia porady dostawcy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt